ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี และงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (8 ธันวาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 227 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำนักงานอธิการบดี จัดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักงานอธิการบดี และงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ผู้ประสานหลัก รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดตามแผนฯ ของสำนักงานอธิการบดี จำนวน 12 ตัวชี้วัด เพื่อตอบผลการดำเนินงาน ในระดับมหาวิทยาลัย ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฯลฯ