อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (7 ธันวาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 439 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร