การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (20 ตุลาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 424 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. สำนักงานอธิการบดี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดย นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมชี้แจงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากนั้น บรรยาย เรื่อง การกำกับและการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรตามกรอบแนวทาง COSO 2017 โดย นางสาวณัฐพิมล วัชรกุล หัวหน้างานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป กองกลาง และนางสาวชนกญาดา โคตรสาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน