ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2567 (11 ตุลาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 472 เข้าชม

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2567 ขึ้น ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานการประชุม นำเสนอวาระเรื่องสืบเนื่อง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาฯ โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล 

จากนั้นเสนอวาระเพื่อพิจารณา โดย นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา 1. โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (1 หลักสูตร 1 ชุมชน) (คณะเทคโนโลยีการเกษตร) 2. โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (โครงการเด่น 15 หน่วยงาน) 3. โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับชุมชนสู่สากล 4. โครงการ ชุมชนดิจิทัล (Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21