ประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและที่พัก (11 ตุลาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 228 เข้าชม

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและที่พัก ขึ้น ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล เป็นประธานการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานฝ่ายสวัสดิการและที่พัก เพื่อเตรียมงานแข่งขันกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 43 “ภูพานเกมส์” ฯลฯ