มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศึกษาดูงาน “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” (10 ตุลาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 442 เข้าชม

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดีด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรมและพันธกิจสากล พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

ร่วมต้อนรับ ศ.เกียรติคุณ ดร.ชติมา สัจจานันท์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ และคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พร้อมบรรยายหัวข้อ “การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ฯลฯ