อบรมการเพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (31 สิงหาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 747 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กล่าวต้อนรับคณะหน่วยงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผู้ประกอบการ และผู้เข้าร่วมอบรม กิจกรรม “การเพิ่มทักษะการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ ห้องประชุมอาคาร 20 ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากนั้นเปิดกิจกรรมและชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรม
โดย นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบรรยาย เรื่อง ทิศทางการตลาด 2570 กับการเตรียมพร้อมของผู้ประกอบการการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. ปรับตัว เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และการวิเคราะห์แนวทางการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วย วทน. ที่สอดคล้องกับทิศทางการตลาด โดย ดร.สร้อยฟ้า เสริฐแก้ว ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจสังคม บริษัท เดลฟิคอน จำกัด และดร.อรุณประภาส์ ธนกิจโกเศรษฐ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ บริษัท เดลฟิคอน จำกัด