ประชุมชี้แจงการจัดทำขอตั้งงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (16 สิงหาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 185 เข้าชม

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดประชุมชี้แจงการจัดทำขอตั้งงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม เป็นประธานการประชุม พร้อมชี้แจง 1. สรุปตัวชี้วัดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2. โครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (ตามบริบทมหาวิทยาลัย) 3. แบบเสนอขออนุมัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567