ประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (2 สิงหาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 2048 เข้าชม

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล พร้อมด้วย อาจารย์วุฒิพงษ์ พันธุมนันท์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และ นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน 

ประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) ต่อคณะอนุกรรมการ ด้านการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร