เร่งรัดการเบิกจ่ายโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เผยเเพร่เมื่อ 238 เข้าชม

บันทึก แจ้งเร่ดรัดการเบิกจ่าย โครงการยุทธศาสตร์ฯ ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 1 บันทึก ชี้แจงเหตุผล คืนเงินงบประมาณ ดาวน์โหลด

เอกสารแนบ 1 แบบฟอร์มขออนุมัติคืนเงินงบประมาณ ดาวน์โหลด