ประชุมการวิพากษ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2567 – 2570 (7 กรกฎาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 646 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในนาม อว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร เชิญคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เข้าร่วม ประชุมการวิพากษ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2567 – 2570 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา อาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โดย นางอัญชลี บุญชิต ประธานสมาคมธนาคารไทยจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม จากนั้น นำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมคณะทำงานร่วมวิพากษ์แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค ภาคเอกชน จังหวัดสกลนคร พ.ศ. 2567 – 2570 ร่วมกันกับคณะกรรมการ กกร. เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจสำหรับภาคเอกชนในพื้นที่ ในระดับจังหวัด ให้มีทิศทางภารกิจและบทบาทไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด