การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (ภาคเอกชน) จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (12 พฤษภาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 525 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในนามอว. ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร ได้รับเชิญจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดสกลนคร ให้เป็นผู้ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผน ในการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (ภาคเอกชน) จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา อาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมนำเสนอข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 จากนั้น คณะทำงาน พร้อมผู้แทน คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรม หอการค้า และธนาคาร ระดมความคิดจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (ภาคเอกชน) จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจสำหรับภาคเอกชนในพื้นที่ให้มีทิศทางภารกิจและบทบาทไปในทางเดียวกัน และสอดคล้องกับผนพัฒนาต่ำงๆในพื้นที่ โดยดำเนินการทั่วประเทศในระยะที่ 1 จำนวน 17 แผนนำร่อง