ประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 15 พฤษภาคม 2566

เผยเเพร่เมื่อ 211 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. กองนโยบายและแผนจัดประชุมชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meetings โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน รองอธิการบดี ด้านวางแผน ยุทธศาสตร์ นวัตกรรม และพันธกิจสากล เป็นประธานเปิดการประชุม จากนั้น นางสาวอรอนงค์ ชูเดชวัฒนา หัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล ชี้แจงการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) แก่นักศึกษาทุกคณะ ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร