ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค(ภาคเอกชน) จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (10 พฤษภาคม 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 210 เข้าชม

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. กองนโยบายและแผนจัดประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (ภาคเอกชน) จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อทำความเข้าใจ และมอบหมายงานให้บุคลากรกองนโยบายและแผน เพื่อให้การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (ภาคเอกชน) จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด