มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (O42)

เผยเเพร่เมื่อ 229 เข้าชม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด

มาตรการขับเครื่องการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1.ประกาศฯ หลักเกณฑ์และวิธิการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสารณะผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561

2. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธิการ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562

3.ประกาศฯ  เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

4. คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ

5. ประกาศฯ นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกัการทุจริตและรับสินบน

6. ประกาศฯ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

7. ประกาศฯ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ พ.ศ. 2562

8. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฺฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2561