ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7/2566 (15 กุมภาพันธ์ 2566)

เผยเเพร่เมื่อ 641 เข้าชม

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย กองนโยบายและแผน เชิญ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7/2566 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อพิจารณาโครงการบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ฯลฯ