การสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดทำงบประมาณที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (8 ธันวาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 553 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 14.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดทำงบประมาณที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ โดย คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ในรูปแบบผสม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจการจัดทำงบประมาณที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ ร่วมกัน การสัมมนาเปิดโครงการสัมมนา โดย พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณวุฒิสภา
สัมมนาช่วงที่ 1 การสร้างการรับรู้
หัวข้อที่ 1 การขับเคลือนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่เป้าหมาย และ การบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ โดย นายโสภณ แท่งเพ็ชร์ ที่ปรีกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวข้อที่ 2 แนวทางการจัดทำคำของบประมาณเพื่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และ การจัดทำงบประมาณเชิงพื้นที่ โดย 1. นายสารสิน ศิริถาพร ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ 2. นางเพชรัตน์ เสรีพันธ์พานิช ที่ปรึกษาสำนักงบประมาณ
หัวข้อที่ 3 แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์ โดย นางสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
หัวข้อที่ 4 การเตรียมการรองรับการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการใหม่ โดย 1 ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 2. นายซยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
สัมมนาช่วงที่ 2 : การเสวนาสร้างความเข้าใจในหัวข้อ ทำอย่างไรจะทำให้การจัดทำงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ดำเนินรายการโดย 1. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ 2. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ