ประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (25 พฤศจิกายน 2565)

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย รศ.ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพิจารณากลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการยุทธศาสตร์ฯ และเพื่อให้การดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย