ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) รอบ 6 เดือน โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (17 พฤศจิกายน 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 149 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ดร.ไพสิฐ บริบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชิญผู้รับผิดชอบ หลักสูตรระยะสั้น (โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) รอบ 6 เดือนโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า (Progress Report) รอบ 6 เดือน โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565