ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยัน แผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566 – 2570

บันทึกข้อความที่ อว 0621/ว333 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลแผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566 – 2570 >> ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มแผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2566 – 2570 >> ดาวน์โหลด

ขอความกรุณายืนยันและส่งแผนรับนักศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565