การตรวจประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 (2 – 3 พฤศจิกายน 2565)

วันที่ 2 – 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร รับการตรวจประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ เป็นประธานกรรมการ และทีมคณะกรรมการ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ นามมหาจักร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ วรรณพงศ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรี มงคลวัย
4. อาจารย์ ดร.จิตรา พึ่งพานิช และ
5. รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมให้การดำเนินงานในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี