ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2565 (4 พฤศจิกายน 2565)

ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ครั้งที่ 6/2565 วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร