ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564 (31 ตุลาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 795 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย รศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เชิญผู้บริหาร ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564