ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (9 กันยายน 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 860 เข้าชม

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. กองนโยบายและแผน โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 – 4 (1113 – 1114) อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในระบบวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและจัดพิมพ์เอกสารตามแบบฟอร์ม จัดส่งให้กองนโยบายและแผน ในลำดับต่อไป