ประชุมคณะทำงานระดับคณะ สำนัก กอง เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (15 สิงหาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 546 เข้าชม

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 14.30 น. กองนโยบายและแผน โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เชิญคณะทำงานระดับคณะ/สำนัก/กอง เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อให้การจัดทำรายงานความก้าวหน้าโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re-inventing University) รอบ 6 เดือน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ฯลฯ