การติดตามประเมินโครงการ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 กรกฎาคม 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 1127 เข้าชม

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 10.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และนายวีระยุทธ์ คำปาน ผู้จัดการ คลีนิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต้อนรับคุณวิชัย ภูริปัญญวานิช ผู้เชี่ยวชาญวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ นายธนากร สงวนตระกูล นักภูมิสารสนเทศชำนาญการพิเศษ และคณะ ในการติดตามประเมินโครงการ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยเชิญผู้รับผิดชอบโครงการนำเสนอผลการดำเนินงาน ดังนี้ 1. โครงการหมู่บ้านส่งเสริมการใช้ระบบเกษตรแม่นยำ สำหรับการปลูกพริกหยวกของชุมชนบ้านโนนสูง ตำบลพังขว้าง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดย นายครรชิต สิงห์สุข 2. โครงการหมู่บ้านครามครบวงจรบ้านตอเรือ โดย ผศ.ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก จากนั้นลงพื้นที่บริการวิชาการ บ้านตอเรือ ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร เพื่อติดตามประเมินโครงการ คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ฯลฯ