ประชุมพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (30 มิถุนายน 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 711 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. กองนโยบายและแผน โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ เชิญผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมพิจารณา ร่าง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อร่วมพิจารณารายละเอียดในส่วนของเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ค่าเป้าหมายและโครงการหลักให้ครอบคลุมทุกประเด็น เพื่อให้การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทุกส่วนราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) (ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย ฯลฯ