ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 3/2565 (22 มิถุนายน 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 450 เข้าชม

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อพิจารณา 1. ร่างปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2. แนวนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 3. กรอบคำขอตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566