วันสงกรานต์กองนโยบายและแผน ประจำปี 2565 (12 เมษายน 2565)

เผยเเพร่เมื่อ 989 เข้าชม

บุคลากรกองนโยบายและแผน ร่วมรดน้ำขอพรจาก ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ดร.วินิธา พาณิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพันธกิจสัมพันธ์ นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565