เอกสารประกอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569

เผยเเพร่เมื่อ 835 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2565 – 2569
วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ  ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3  อาคาร 10  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เอกสารหมายเลข 1 การบูรณาการการทำงานร่วมกันของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ ดาวน์โหลด 
                                โดย  นายชานน  วาสิกศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
เอกสารหมายเลข 2 แนวนโยบายสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
                                โดย นายปัญญา  มหาชัย  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เอกสารหมายเลข 3 PPT การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยด้านวิชาการหลังวิกฤตโควิด-19
                                โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 4 PPT ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
                                โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์  ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 5 (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี
                                (พ.ศ. 2566 – 2570) ดาวน์โหลด PPT เผยแพร่แผนฯ ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 6 แบบฟอร์มปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ ดาวน์โหลด

*******************************************************************************************************
1.ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  ดาวน์โหลด
2. (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ดาวน์โหลด  PPT เผยแพร่แผนฯ ดาวน์โหลด
3. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ดาวน์โหลด
4. แผนพัฒนาความเป็นเลิศ แผนการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับปรับปรุง ดาวน์โหลด
5. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2569 ดาวน์โหลด
6. แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับทบทวน ดาวน์โหลด