ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (19 พฤศจิกายน 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 1199 เข้าชม

กองนโยบายและแผน จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยเชิญอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก โครงการยกระดับคุณภาพผู้สูงอายุและเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณ โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม ประจำปีงบประมาณ 2565 เข้าร่วมประชุมรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงโครงการ ก่อนนำส่งกองนโยบายและแผน เพื่อกองนโยบายและแผนจะได้รวบรวมโครงการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต่อไป