ต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 9 กันยายน 2564

เผยเเพร่เมื่อ 2236 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ในการเยี่ยมชมและหารือการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (U2T) ในภาพรวม 30 ตำบล จากนั้นอาจารย์ประธานตำบลค้อเขียว ตำบลพันนา ตำบลเต่างอย และตำบลแพด รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินโครงการ โดยสังเขป พร้อมปรึกษาหารือแนวทางแก้ไข ฯลฯ