ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา (23 กรกฎาคม 2564)

เผยเเพร่เมื่อ 974 เข้าชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย รศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมด้วย 1. ผศ.ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 2. นายเกษม บุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี 3. นางอมรรัตน์ ตุ่นกลิ่น รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนเข้าร่วมประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Cisco Webex Meetings ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร