เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยเเพร่เมื่อ 945 เข้าชม

เอกสารคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ (เงินคงคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2)
    และสรุปรายละเอียดโครงการจำแหนกตามรหัสโครงการชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ ประเภทงบประมาณ
    และประเภทงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
  • คำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้จากการบริการทางวิชาการ และจากการบริหารสินทรัพย์
    (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) และสรุปรายละเอียดโครงการจำแนกตามรหัสโครงการ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
    ประเภทงบประมาณ และประเภทงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด