รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยเเพร่เมื่อ 1254 เข้าชม
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน  ดาวน์โหลด
  • แบบฟอร์มรายงานผลารดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลด
  • บันทึกข้อความที่ อว 0621 /ว 137 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำรายงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2563
    เอกสารแนบ 1  รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ประจำปี 2563
    เอกสารแนบ 2 สรุปกิจกรรมภายใต้โครงการบูรณาการพันธกิจตามบริบทของมหาวิทยาลัย
  • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน  ดาวน์โหลด
  • รายงานผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด