ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 6/2562 (22 พฤศจิกายน 2562)

ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 6/2562 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมสรัสจันทร ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร