ประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (4 กรกฎาคม 2562)

เผยเเพร่เมื่อ 2658 เข้าชม

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร