เอกสารประกอบการประชุม เรื่องการถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยเเพร่เมื่อ 1497 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุม เรื่องการถ่ายทอดนโยบายและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เอกสารหมายเลข 1      ปฏิทินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 4 ปี

พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564

(ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 3      แบบฟอร์มแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 4      คู่มือการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์มหามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 (ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลด