แบบฟอร์มต่างๆ

งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

 • แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • การติดตาม ประจำไตรมาส
  • แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำไตรมาส (One Page) Word-ดาวน์โหลด  PDF-ดาวน์โหลด
  • หนังสือติดตาม รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน (ต.ค – ธ.ค. 2566) (ที่ อว 0621/ ว57 ลงวันที่ 23 มกราคม 2567) ดาวน์โหลด 
  • หนังสือติดตาม รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน (ต.ค 2566 – มี.ค. 2567) ดาวน์โหลด
  • หนังสือติดตาม รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน (ต.ค 2566 – มิ.ย. 2567) 
 • การติดตาม เมื่อสิ้นสุดโครงการ (*** ต้องรายงานภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นโครงการ ***)
  • แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ – ปกติ (สรุปโครงการ One page + เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์)   Word , PDF
  • แบบฟอร์มรายงานสรุปโครงการ – ในกรณีที่ไม่ใช่การอบรม (สรุปโครงการ One page + เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์)  Word , PDF
  • หนังสือติดตาม รายงานสรุปโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12 เดือน ต.ค 2565 – ก.ย. 2566) (ที่ อว 0621/ ว994) ดาวน์โหลด  
   • ข้อมูลผลเบิกจ่ายหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12 เดือน ต.ค 2565 – ก.ย. 2566) ดาวน์โหลด 
 • การติดตาม – รายชื่อและเบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบการติดตามรายงานของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

งานแผนและงบประมาณ

แบบฟอร์มโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : U2T

 • แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 1. แบบฟอร์มคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มแผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ

 • แบบฟอร์มแผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 – 2569 >> ดาวน์โหลด

แบบขออนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประเภทงบประมาณเงินรายได้

 • แบบฟอร์มขออนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประเภทงบประมาณเงินรายได้ >> ดาวน์โหลด
 • บันทึกขออนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประเภทงบประมาณเงินรายได้ >> ดาวน์โหลด