แบบฟอร์มต่างๆ

งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

งานแผนและงบประมาณ

แบบฟอร์มโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : U2T
        1. แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         1. project -form แผ่นดิน-ด้านสังคม ด้านวิทย์ บริการวิชาการ 2565 ดาวน์โหลด 

         2. project -form แผ่นดิน-ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2565 ดาวน์โหลด

         3. project -form แผ่นดิน-วิถีธรรม 65 ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มแผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ

        1. แบบฟอร์มแผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 – 2569 >> ดาวน์โหลด