แบบฟอร์มต่างๆ

งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

 • แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • การติดตาม ประจำไตรมาส
  • แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำไตรมาส Word-ดาวน์โหลด  PDF-ดาวน์โหลด
  • หนังสือติดตาม รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน  ดาวน์โหลด  
   • ข้อมูลผลเบิกจ่ายหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน ดาวน์โหลด
  • หนังสือติดตาม รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด
   • ข้อมูลผลเบิกจ่ายหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด
  • หนังสือติดตาม รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน
   • ข้อมูลผลเบิกจ่ายหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน
  • หนังสือติดตาม รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน
   • ข้อมูลผลเบิกจ่ายหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน
 • การติดตาม เมื่อสิ้นสุดโครงการ
  • แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ – ปกติ (สรุปโครงการ One page + เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์)  Word , PDF
  • แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ – ในกรณีที่ไม่ใช่การอบรม (สรุปโครงการ One page + เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์)  Word , PDF
  • หนังสือติดตามสรุปโครงการ
 • การติดตาม – รายชื่อและเบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบการติดตามรายงานของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

งานแผนและงบประมาณ

แบบฟอร์มโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : U2T

 • แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มคำของบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 1. แบบฟอร์มคำขอโครงการบริการวิชาการ ดาวน์โหลด
 2. แบบฟอร์มคำขอโครงการด้านวิทย์และด้านสังคม ดาวน์โหลด
 3. แบบฟอร์มคำขอโครงการยุทธศาสตร์  ดาวน์โหลด
 4. แบบฟอร์มคำขอโครงการ รร.วิถีธรรม  ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มแผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ

 • แบบฟอร์มแผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 – 2569 >> ดาวน์โหลด

แบบขออนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประเภทงบประมาณเงินรายได้

 • แบบฟอร์มขออนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประเภทงบประมาณเงินรายได้ >> ดาวน์โหลด
 • บันทึกขออนุมัติงบประมาณเหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ประเภทงบประมาณเงินรายได้ >> ดาวน์โหลด