แบบฟอร์มต่างๆ

งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล

 • แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • การติดตาม ประจำไตรมาส
  • แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการประจำไตรมาส Word-ดาวน์โหลด  PDF-ดาวน์โหลด
  • หนังสือติดตาม ประจำไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน ดาวน์โหลด
  • หนังสือติดตาม ประจำไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลด
  • หนังสือติดตาม ประจำไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน
 • การติดตาม เมื่อสิ้นสุดโครงการ
  • แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ – ปกติ (สรุปโครงการ One page + เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์) Word , PDF
  • แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ – ในกรณีที่ไม่ใช่การอบรม (สรุปโครงการ One page + เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์) Word , PDF
  • หนังสือติดตามสรุปโครงการ
 • การติดตาม – รายชื่อและเบอร์ติดต่อผู้รับผิดชอบการติดตามรายงานของหน่วยงาน ดาวน์โหลด

งานแผนและงบประมาณ

แบบฟอร์มโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย : U2T
        1. แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ถูกจ้างงาน ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

         1. project -form แผ่นดิน-ด้านสังคม ด้านวิทย์ บริการวิชาการ 2565 ดาวน์โหลด 

         2. project -form แผ่นดิน-ยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2565 ดาวน์โหลด

         3. project -form แผ่นดิน-วิถีธรรม 65 ดาวน์โหลด

 

แบบฟอร์มแผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ

        1. แบบฟอร์มแผนการรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2565 – 2569 >> ดาวน์โหลด