คู่มือปฎิบัติงาน/ผลงานเชิงวิเคราะห์/ผลงานวิจัย

คู่มือปฎิบัติงาน/ผลงานเชิงวิเคราะห์/ผลงานวิจัย

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำต้นทุนหลักสูตร ระดับคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดทำต้นทุนหลักสูตร ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดย นางสาวชัญญานุชพสิษฐ์ ประชาริโก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยใช้โปรแกรม SMART HPO

คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยใช้โปรแกรม SMART HPO
โดย นางสาวชนกญาดา โคตรสาลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

อ่านเพิ่มเติม “คู่มือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยใช้โปรแกรม SMART HPO”