เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบโครงสร้างหน่วยงาน กรอบอัตรากำลัง พ.ศ. 2560-2563 และการจัดทำกรอบตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เผยเเพร่เมื่อ 1692 เข้าชม

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบโครงสร้างหน่วยงาน กรอบอัตรากำลัง

พ.ศ. 2560-2563 และการจัดทำกรอบตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม ๒๕60 เวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น ๓ อาคาร ๑๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับ รายการเอกสาร
เอกสารหมายเลข 1 กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำกรอบโครงสร้างหน่วยงาน

กรอบอัตรากำลัง พ.ศ. 2560-2563 และการจัดทำกรอบตำแหน่งของบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2 2.1 Power Point แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังสถาบันอุดมศึกษา ดาวน์โหลด

2.2 Power Point กรณีศึกษาการจัดทำกรอบอัตรากำลังที่สอดคล้องกับภารกิจ

และการจัดทำแผนอัตรากำลังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เอกสารหมายเลข 3 Power Point การกำหนดกรอบตำแหน่งระดับตำแหน่งและการประเมินค่างานและหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 4 โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 5 คู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การวางแผนอัตรากำลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา (สายสนับสนุนวิชาการ)
ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 6 ทบทวนกรอบอัตรากำลังแยกตามส่วนราชการ

6.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนหน่วยงาน อัตรากำลัง ตำแหน่งในหน่วยงาน และการ

จัดทำหน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน และการกำหนดตำแหน่ง ประกอบ

การจัดทำกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 – 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด

6.2 หน้าที่ความรับผิดชอบ การแบ่งงาน และกรกำหนดตำแหน่งในหน่วยงาน

ประกอบการจัดทำกรอบอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 ดาวน์โหลด

6.3  ตารางสรุปการกำหนดกรอบอัตรากำลัง สายสนับสนุน ประกอบการจัดทำ

กรอบอัตรากำลังเพิ่มใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558 – 2561 ดาวน์โหลด

6.4 ตารางแสดงภาระงาน (สายสนับสนุน) และขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Workflow)

ประกอบการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560 – 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 7 แบบฟอร์มการวิเคราะห์ภาระงาน กรอบอัตรากำลัง 4 ปี พ.ศ. 2560 – 2563
ดาวน์โหลด  (Update วันที่ 20 มกราคม)

เอกสารหมายเลข 8 สรุปจำนวนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำแนกตามหน่วยงาน (ณ 6 มกราคม 2560)
ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 9 สรุปรายชื่อบุคลากรที่มีคุณสมบัติขอแหน่งสูงขึ้น ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 10 ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำแนกตามตำแหน่งและหน่วยงาน

(ณ 6 มกราคม 2560) ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 11 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง จำแนกตามชื่อตำแหน่ง
– ตัวอย่าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ดาวน์โหลด
 – ตำแหน่งทั้งหมด ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 12 แบบฟอร์มข้อมูล เหตุผล ความจำเป็นและภาระงานเพื่อกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
–  เอกสาร PDF ดาวน์โหลด
 – เอกสาร WORD ดาวน์โหลด
 – ตัวอย่าง เหตุผลความจำเป็น ม.พิบูลสงคราม กบค. ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 13 แบบวิเคราะห์ค่างาน
– ระดับชำนาญการ ดาวน์โหลด
– ตัวอย่าง  ดาวน์โหลด
 – ตัวอย่างทั้งหมด ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 14 เปรียบเทียบระดับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดาวน์โหลด
เอกสารหมายเลข 15 แบบประเมิน ดาวน์โหลด
  1. วิดีโอ การวิเคราะห์กรอบตำแหน่ง ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ม ราชภัฏสกลนคร
    link : https://m.youtube.com/watch?v=9qaLcxDDVB4
  2. วีดีโอ วิเคราะห์ค่างาน กองนโยบายและแผน ม ราชภัฏสกลนคร
    link : https://www.youtube.com/watch?v=4hIuvOchkNY