เอกสารประกอบการประชุม โครงการ อว สร้างงาน ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เผยเเพร่เมื่อ 457 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุม โครงการ อว สร้างงาน ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เอกสารหมายเลข 1   การติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน
                                 1. แนวทางปฏิบัติของโครงการจ้างงาน  ดาวน์โหลด
                                 2. แบบรายงานการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน  ดาวน์โหลด
                                 3. แบบรายงานหน่วยจ้างงาน  ดาวน์โหลด
                                 4. ประกาศ แนวปฏิบัตินการเบิกจ่าย  ดาวน์โหลด
                                 5. ตัวอย่าง-แบบรายงานหน่วยจ้างงาน ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 2   สรุปยอดจำนวนผู้สมัคร และผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ อว สร้างงาน ระยะที่ 2 ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 3   แผนผังโครงการ อว สร้างงาน ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม)  ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 4   ร่าง ประกาศรับสมัครโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด  

                                 ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม)  ดาวน์โหลด

เอกสารหมายเลข 5   แบบสรุปคะแนนผู้สมัครงาน ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม)  ดาวน์โหลด
                              กำหนดส่งภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ก่อน 12.00 น.

เอกสารหมายเลข 6   วิธีการเข้าตรวจสอบสิทธิ์ผู้สมัครงาน ดาวน์โหลด