เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยเเพร่เมื่อ 2479 เข้าชม

 • ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
 • แนวนโยบายการจัดทำคำงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
  • หลักการจัดทำงบประมาณเงินรายได้
   • แผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
   • กรอบแนวทางที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
   • แผนการปฏิรูปประเทศ
   • ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฎ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
   • แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579
   • แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 – 2564
   • กรอบการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 – 2563
   • แนวนโยบายของสภามหาวิทยาลัย
   • จุดเน้นของสภามหาวิทยาลัยในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2562
   • นโยบายของอธิการบดีและทีมงานในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 – 2564
   • การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้
  • แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • การบริหารเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • การติดตามประเมินผล
 • สรุปกรอบวงเงินประมาณรายรับและรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
 • กรอบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของหน่วยงานที่มีรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
 • สรุปรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด  จัดส่งภายในวันที่ 26 ก.ค. 2562
 • แบบฟอร์มสรุปค่าจ้าง+ครุภัณฑ์ ปี 63 ดาวน์โหลด จัดส่งภายในวันที่ 26 ก.ค. 2562
 • แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
 • Powerpoint การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด

ภาคผนวก

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 และฉบับแก้ไข ดาวน์โหลด
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วยเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจาก งบประมาณเงินรายได้ ดาวน์โหลด
 • การกำหนดอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 • บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ฉบับเดือน ธันวาคม 2561) ดาวน์โหลด
 • หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ (ฉบับปรับปรุง)
  • ที่ นร 0704/ว 33 สำนักงบประมาณ ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ดาวน์โหลด
  • ที่ นร 0704/ว 68 สำนักงบประมาณ ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ดาวน์โหลด
  • ที่ นร 0704/ว 37 สำนักงบประมาณ ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็น
   วัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ดาวน์โหลด
 • เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  (ข้อมูล 15 มีนาคม 2562 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานหน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง ดาวน์โหลด
 • แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว โดยงบประมาณเงินรายได้ สำหรับส่วนราชการภายใน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 • หนังสือเชิญประชุมจัดทำคำขอตั้งงบปะรมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
 • พื้นที่วิจัยและบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามพระราชาโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทาง การพิจารณางบประมาณประจำปี
 • หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย ประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
  ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ดาวน์โหลด
 • ความเชื่อมโยง แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
 • ความเชื่อมโยง และผังต้นไม้  แผนงานบูรณาการภาคพื้นที่ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
 • ความเชื่อมโยง แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
 • การประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด
 • รายงานเงินรายได้บุคลากร รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563