หัวข้อข่าว

ขอให้หน่วยงานรายงานผลการดำเนินโครงการ ๑ หลักสูตร ๑ ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค. ๖๒ – ๓๐ ก.ย. ๖๓)

แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ – แบบปกติ และในกรณีที่ไม่ใช่การอบรม

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับการประเมิน ITA 63

แบบฟอร์มสำหรับการขอรับทุนศึกษาต่อของอาจารย์ระดับปริญญาเอก

เอกสารจัดทำรายละเอียดรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบฟอร์มขอกำหนดสิทธิ์ใช้โครงการ

แบบฟอร์มขอ username และ password ในระบบ edoc

แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ฟอร์มปรับลดงบบัณฑิตวิทยาลัย ปี 54