เอกสารจัดทำรายละเอียดรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1 บันทึกเชิญประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2 แบบฟอร์มสรุปรายการงบลงทุน แยก สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3 แบบรายละเอียดรายการครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4 ตัวอย่างเทียบราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

5 ตัวอย่างตารางเปรียบเทียบรายละเอียดและคุณลักษณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

6 ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561