ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (24 กันยายน 2561)

เผยเเพร่เมื่อ 3969 เข้าชม

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3  อาคาร 10  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา  ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา  วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ ได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสู่คณะ สำนัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และฝึกปฏิบัติการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ  สำนัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีพิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการระหว่างผู้บริหารทุกส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย กับอธิการบดีเพื่อให้สามารถปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป