เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เผยเเพร่เมื่อ 2803 เข้าชม

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว่าด้วย เงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 ดาวนโหลด
 2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
 3. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ และงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 4. รหัสงบประมาณ (ฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้ ระบบบริหารจัดการโครงการ)
 5. โครงการตามประเด็นยุทธศาสตร์ และจุดเน้นสภามหาวิทยาลัย ดาวน์โหลด
 6. โครงการตามแผนงาน ผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการโครงการ
  • ตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุมัติโครงการ การจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการและการวางแผนการใช้จ่าย และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีแผนงานบูรณาการ โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  โครงการบริการวิชาการ (อพ.สธ.) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ดาวน์โหลด
  • ตัวอย่างเอกสารประกอบการขออนุมัติโครงการ และการวางแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ เอกสารประกอบการเสนอขออนุมัติโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กรณีแผนงานอื่น ๆ) ดาวน์โหลด
 7. คู่มือการใช้งานระบบวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 8. การติดตามและการประเมินผลโครงการ
  • แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดาวน์โหลด
  • ตัวอย่างรูปแบบการรายงานผลการดำเนินโครงการ (ฉบับสมบูรณ์) ดาวน์โหลด
 9. กระบวนการดำเนินงานที่มีคุณภาพ ตามวงจร PDCA ดาวน์โหลด
 10. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 344/2560 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนัก
  สถาบันปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดาวน์โหลด
 11. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 840/2560 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนักสถาบันปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด
 12. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 920/2560 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการสำนัก สถาบันปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี (ฉบับที่ 3) ดาวน์โหลด
 13. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 665/2561 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดาวน์โหลด
 14. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ 666/2561 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ดาวน์โหลด
 15. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายของส่วนราชการและการส่งใช้คืนเงินยืมทดรองจ่าย ดาวน์โหลด
 16. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการยืมเงินทดรองจ่ายของส่วนราชการและการส่งใช้คืนเงินยืมทดรองจ่าย (ฉบับที่ 2) ดาวน์โหลด
 17. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แนวปฏิบัติในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวโดยงบประมาณเงินรายได้ สำหรับส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
 18. เล่มเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดาวน์โหลด
 19. เล่มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คณะ/สำนัก/สถาบัน/กอง (*** ส่งวันที่ 14 กันยายน 2561***) ดาวน์โหลด
 20. ส่งขออนุมัติโครงการและคำรับรอง (*** ส่งวันที่ 14 กันยายน 2561***)
 21. Power Point การประชุม ชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด