การตรวจติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดสกลนคร (11 มิถุนายน 2561)

เผยเเพร่เมื่อ 2091 เข้าชม

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมต้อนรับคณะทำงานตรวจติดตามประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดสกลนคร นำโดย นายจารุกิตต์ โพธิ์ชัย พนักงานไต่สวนชำนาญการ จากสำนักงาน ปปช. และคณะร่วมตรวจติดตามโครงการ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการตรวจแนะนำให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และคุณภาพของงานคุ้มค่ากับงบประมาณที่เสียไปในการดำเนินโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดสกลนคร กิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตประมง งบประมาณ 1,016,400 บาท ประกอบด้วย 4 กิจกรรมย่อย ดังนี้ 1) พัฒนาแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบในการผลิตปลานิลในระบบอควาโปนิค 2) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตปลานิลในระบบอควาโปนิค ให้แก่ชุมชนบ้านแป้น และหมู่บ้านรอบหนองหารอื่นๆ 3) พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลานิลพร้อมรับประทาน 4) ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์ปลานิล ซึ่งได้รับคำแนะนำ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ของจังหวัดสกลนครต่อไป ที่มา : งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร