ศึกษาดูงานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และการประเมินค่างาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (26 กุมภาพันธ์ 2561)

เผยเเพร่เมื่อ 2924 เข้าชม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา วงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ และผอ.เกษม บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นำบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าศึกษาดูงานด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ การบริหารงบประมาณ ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ และการประเมินค่างาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย บุษหมั่น ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ผอ.เมธี กลมดวง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และผอ.ลำดวน ดวงคมทา ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล ให้การตอนรับและ และบรรยาย แลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถามในประเด็นที่ศึกษาดูงานและประเด็นที่สนใจ