ประชุุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองกลาง, บัณฑิตวิทยาลัย, สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (11 ตุลาคม 2560)

เผยเเพร่เมื่อ 3166 เข้าชม

กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายเกษม  บุตรดี ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ วิทยาการ ได้แก่ นางสาวศิิวารัตน์  ตรีทศ บรรยายหัวข้อ “การตรวจสอบโครงการและคำรับรองปฏิบัติราชการ” นายภานุวัฒิ  ศักดิ์ดา บรรยายหัวข้อ “ระบบบริหารจัดการโครงการ” โดยแบ่งกลุ่มส่วนราชการดังนี้ วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. หน่วยงานที่เข้าประชุม ได้แก่ กองกลาง, บัณฑิตวิทยาลัย  และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1113 – 1114 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร